การประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 (ภูแลนคา) โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ