ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565โดยสามารถสมัครได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ