รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

ชื่อเรื่อง         

Read more

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

ชื่อเรื่อง         

Read more