กิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 (ภูแลนคา) โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564